Profesjonalne

usługi prawne

Telefon

kom. 607 385 648

Świadczone przeze mnie usługi obejmują bardzo szeroki zakres z wielu dziedzin prawa. Moimi klientami są zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i inne podmioty. Świadczone przeze mnie usługi obejmują poradnictwo prawne, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentację klienta przed wszystkimi Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym), Trybunałem Konstytucyjnym (w tym sporządzanie skarg konstytucyjnych) oraz przed wszystkimi organami administracji publicznej.

Poniżej przedstawiony katalog zagadnień, w zakresie których prowadzona przeze mnie Kancelaria świadczy usługi, zawiera jedynie przykładowe wyliczenie spraw, z którymi każdy zainteresowany może się do mnie zwrócić. Są to sprawy często spotykane, z którymi najczęściej ma się do czynienia. Jednak mając na uwadze indywidualne potrzeby klientów i osobiste przypadki dostosowuję się do wszystkich oczekiwań, dlatego też w razie braku interesującego Państwa zagadnienia proszę o kontakt z Państwa strony.

Prawo cywilne:

 1. Dobra osobiste:
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Wady oświadczeń woli,
 • Ubezwłasnowolnienie,
 • Sprawy cywilne i karne o zniesławienie,
 • Naruszenie czci i dobrego imienia,
 • Naruszenie opinii handlowej.
 1. Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe:
 • Naruszenie własności lub posiadania,
 • Stwierdzenie zasiedzenia,
 • Zniesienie współwłasności,
 • Ustanowienie lub zniesienie służebności gruntowych lub osobistych,
 • Ustanowienie drogi koniecznej,
 • Postępowanie wieczystoksięgowe,
 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów.
 1. Spadki:
 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Dział spadku,
 • Dochodzenie zachowku,
 • Przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • Unieważnienie testamentu,
 • Zapis, polecenie.
 1. Zobowiązania:
 • Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • Odpowiedzialność z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. odpowiedzialność kontraktowa),
 • Odpowiedzialność deliktowa (z tytułów czynów niedozwolonych),
 • Sporządzanie i opiniowanie umów, oraz sprawy związane z ich wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem,
 • Windykacja należności,
 • Odszkodowania za błędy medyczne,
 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne,
 • Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.
 • Postępowanie egzekucyjne:
 • Reprezentacja wierzycieli i dłużników,
 • Powództwo przeciwegzekucyjne,
 • Skargi na czynności komornika
Prawo karne:

 1. Udzielanie porad z zakresu prawa karnego,
 2. Sporządzanie pism procesowych,
 3. Kompleksowa obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym zarówno w procesie karnym, karnym skarbowym, jak i w sprawach o wykroczenia,
 4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary,
 5. Reprezentacja pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego/ oskarżyciela prywatnego/ oskarżyciela subsydiarnego,
 6. Sporządzanie stosownych wniosków,
 7. Sporządzanie środków zaskarżenia tj. zażaleń, apelacji, kasacji.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 1. Rozwody,
 2. Separacje,
 3. Podział majątku wspólnego małżonków,
 4. Unieważnienie małżeństwa,
 5. Dochodzenie alimentów oraz ustalanie ich wysokości,
 6. Władza rodzicielska,
 7. Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 8. Przysposobienie, opieka i kuratela,
 9. Pochodzenie dziecka.

Prawo administracyjne:

 1. Reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 2. Doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,
 3. Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 4. Sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 5. Sprawy związane z obywatelstwem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 1. Ustalenie stosunku pracy,
 2. Przywrócenie do pracy,
 3. Odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 4. Wypłaty zaległego wynagrodzenia,
 5. Odprawy,
 6. Nadgodziny,
 7. Wydanie/sprostowanie świadectwa pracy.

Ponadto Kancelaria oferuję wszelką pomoc związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także rejestracji spółek prawa handlowego. Pomagam otworzyć działalność gospodarczą oraz zapewniam fachową pomoc prawną przy jej prowadzeniu. Tworzę projekty umów spółki i we współpracy z klientem pomagam przebrnąć przez całą konieczną dokumentację. Umowa sporządzana jest w możliwie najdokładniejszy sposób, gwarantujący uniknięcie w przyszłości jakichkolwiek problemów oraz ryzyka pojawienia się braków umownych.